Művelődési központ

Intézményvezetői pályázat

Pályázati kiírás a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői munkakör ellátására

Mór Városi Önkormányzat a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására.

A jogviszony időtartama: határozott időre, 2022. március 1. – 2027. február 28. napjáig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, 8060 Mór, Szent István tér 4.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári, a közművelődési és a muzeális tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Munkabér: Mt szerint, megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 Elvárt végzettség:

 - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés (közművelődési intézmény)

vagy

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

vagy

- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (közérdekű muzeális kiállítóhely)

Elvárt gyakorlat:

- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közművelődési intézmény)

vagy

- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

vagy

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közérdekű muzeális kiállítóhely)

Egyéb elvárások:
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet, valamint az Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok nem áll fenn,
- cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program

- részletes szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló okiratok másolata

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi

- az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)

- 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok

- bérigény megjelölése

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt

- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

- nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. március 1. napi hatállyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, írásban kell benyújtani Mór Városi Önkormányzat, Fenyves Péter polgármester részére (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Lamberg-kastély MKKMK igazgatói pályázat.

A pályázatot elektronikus formában, e-mailen is kérjük mellékelni a fenyves@mor.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői jogviszony létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti soros ülésen dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

• Mór város honlapja: www.mor.hu

• Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely honlapja: www.lambergkastely.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

Tájékoztatás adatkezelésről:

A személyes adatok kezelője: Mór Városi Önkormányzat.

Az adatkezelés célja a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, valamint a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Némethné Utry Edit Humánügyi Irodavezetőtől kérhetik az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36-30/819-9196, e-mail: utryedit@mor.hu